Appointment | Cita

You can make an appointment for a chaplain service

Puede agendar una cita para un servicio de capellan

Property Bless | Bendición de propiedad

Business Bless | Bendición de negocio

Hospice (Residence or Hospital) | Hospicio (En casa u Hospital)

Funeral

Worship | Adoración